• test

Oferta

Zakład elektryczny oferuje:

  • instalacje elektryczne,
  • instalacje antenowe telewizji naziemnej i satelitarnej,
  • systemy alarmowe dla obiektów,
  • instalacje łącz radiowych dla potrzeb Internetu,
  • instalacje telefoniczne, domofony,
  • okresowe i odbiorowe pomiary instalacji elektrycznych,
  • instalacje nisko, prądowo-włamaniowe,
  • instalacje przeciwpożarowe,

Zapewniamy projekt, montaż i wykonawstwo.

Poniżej prezentujemy wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych. Warto poznać ich treść!

1. Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. – poz. 110 ). Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.
2. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61 – 64. ( Jednolity tekst `2000).
3. Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 ) Załącznik do zarządzenia.
4. PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5 lat jest Ustawa „Prawo Budowlane” – Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912).

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają „Wytyczne wykonywania badań okresowych” opracowane przez COBR „Elektromontaż” w 1999 r.